Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

 

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. U vindt gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U kunt hun contactgegevens vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door ze aan ons door te geven. Dit kan bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer u onze website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U heeft ook het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in het Juridisch Kennisgeving als u verdere vragen heeft over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.
 

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen o.a. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegangsgegevens tot de website en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt met het oog op het nakomen van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 Para. 1 lit. 1 lit.f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat noodzakelijk is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Afsluiting van een verwerkingsovereenkomst

Om te zorgen voor gegevensbeschermingsconforme verwerking, hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten met onze host.

 

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

B.V. Luizenkliniek Den Haag
P.J. Troelstralaan 31
3118 VA Schiedam
Nederland
E-mail: info@licecliniceurope.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of vergelijkbaar).

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website bevat tools van bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de Amerikaanse server van elk bedrijf. Wij willen erop wijzen dat de Verenigde Staten geen veilig derde land zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u juridische stappen kunt ondernemen. Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en directe reclame (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSPROCESSING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN VAN UW SPECIALE SITUATIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS AFKOMSTIG UIT DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID VAN MENINGSUITING OVERSCHRIJDEN. BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME UIT TE VOEREN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE RECLAME (VERPLICHTING ONDER ART. 21 (2) AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending hebben. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst aan uzelf of aan een derde partij te laten overdragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als exploitant van de website stuurt, maakt deze pagina gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotje in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

 

Versleutelde betalingen op deze website

Indien er na het afsluiten van een contract met kostenverplichtingen een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmethoden (Visa / MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het hangslotpictogram in uw browserbalk.

Met versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet worden gelezen door derden.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan, het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon is vermeld als u verdere vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het Juridisch Kennisgeving is vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden / plaatsvindt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd. • Als u bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig Art. 21 Paragraaf 1 GDPR, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen de rechten overtreffen, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verkregen met uw toestemming of om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die binnen het kader van de colofonverplichting zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

 

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en richten geen schade aan uw apparaat aan. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen gedurende de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (derdencookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

 

Cookies hebben verschillende functies. Tal van cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder hen (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

 

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u vereiste functies te leveren (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) op basis van Art. 6, lid 1, lit. f GDPR opgeslagen, tenzij een andere wettelijke basis wordt gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde verstrekking van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6, lid 1, lit. a GDPR); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies toestaat in individuele gevallen, de acceptatie van cookies uitsluit voor bepaalde gevallen of in het algemeen, en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Voor zover er cookies van derden of voor analyse-doeleinden worden gebruikt, zullen we u afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

 

Cookietoestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze in overeenstemming met de gegevensbescherming te documenteren. De provider van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna "Usercentrics").

 

Bij het betreden van onze website worden de volgende persoonlijke gegevens overgedragen aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

 

Verder slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om u de gegeven toestemming of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Wettelijke verplichte bewaarvereisten blijven onaangetast.

 

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6, lid 1, zin 1, lit. c GDPR.

 

Overeenkomst voor de verwerking van bestellingen

Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen met Usercentrics gesloten. Dit is een contract dat is voorgeschreven door de wet inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat Usercentrics de persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browser type en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer-URL
 • Hostnaam van de toegang tot de computer
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

 

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De website-exploitant ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de oorsprong van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de respectieve gebruiker of zijn eindapparaat is toegewezen.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de gebruiker herkenbaar maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of apparaatfingerprinting). De informatie die door Google wordt verzameld over het gebruik van deze website, wordt meestal naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Dit analysehulpmiddel wordt gebruikt op basis van Art. 6, lid 1, lit. f GDPR.

De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel de website als de advertenties te optimaliseren. Als daarom een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de functie voor IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google zal worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te bieden. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl.

Verwerking in opdracht

We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om advertenties binnen het Google-advertentienetwerk te kunnen tonen aan websitebezoekers. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals wordt getoond in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google Analytics e-commerce tracking

Deze website maakt gebruik van de functie "E-commerce Tracking" van Google Analytics. Met behulp van e-commerce tracking kan de website-exploitant het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van weergave tot de aankoop van een product worden vastgelegd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de respectieve gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.

Bewaartermijn

Gegevens die bij Google op gebruikers- en evenementenniveau zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden geanonimiseerd na 14 maanden of verwijderd. Zie de volgende link voor details: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

De website-exploitant maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert bij Google (trefwoord targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens die bij Google beschikbaar zijn (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroep targeting). Wij als website-exploitant kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot het tonen van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Google Ads wordt gebruikt op basis van Art. 6, lid 1, lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het zo effectief mogelijk vermarkten van zijn producten.

 

6. Plugins en tools

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts die worden geleverd door Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor krijgt Google kennis van het feit dat deze website via uw IP-adres is geopend. Google WebFonts worden gebruikt op basis van Art. 6, lid 1, lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als daarom om overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl.

 

7. E-commerce en betaaldienstverleners

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens voor zover deze nodig zijn voor de totstandbrenging, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens toestaat om een overeenkomst of precontractuele maatregelen uit te voeren. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, retailers en goederenverzending

We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafhandeling, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de bankinstelling die belast is met de betalingsafhandeling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats, of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens toestaat om een overeenkomst of precontractuele maatregelen uit te voeren.

PayPal

Op deze website bieden wij betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Als u kiest voor betaling via PayPal, worden de door u ingevoerde betaalgegevens naar PayPal verzonden.

Uw gegevens worden op basis van Art. 6, lid 1, lit. a GDPR (toestemming) en Art. 6, lid 1, lit. b GDPR (verwerking om een overeenkomst uit te voeren) aan PayPal doorgegeven. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingsactiviteiten.

 

Cookie toestemming

De website licecliniceurope.com maakt gebruik van cookies om een nog betere gebruikerservaring te bieden.

Mijn cookies verfijnen

Algemene Voorwaarden